Pupuh Pangkur Serat Wulangreh

Kang sekar pangkur winarna,
lalabuhan kang kanggo wong ngaurip,
ala lan becik puniku,
prayoga kawruhana,
adat waton puniku dipunkadulu,
miwah ingkang tata krama,
den kaesthi siyang ratri.

Duduga lawan prayoga,
myang watara riringa awya lali,
iku parabot satuhu,
tan kena tininggala,
tangi lungguh angadeg tuwin lumaku,
angucap meneng anendra,
duga-duga nora kari.

Miwah ing sabarang karya,
ing prakara gedhe kalawan cilik,
papat iku datan kantun,
kanggo sadina-dina,
rina wengi nagara muwah ing dhusun,
kabeh kang padha ambegan,
papat iku nora kari.

Kalamaun ana manungsa,
anyinggahi dugi lawan prayogi,
iku watake tan patut,
awor lawan wong kathah,
wong degsura ndaludur tan wruh ing edur,
aja sira pedhak-pedhak,
nora wurung neniwasi.

Mapan wateke manungsa,
pan katemu ing laku lawan linggih,
solah muna-muninipun,
pan dadya panengeran,
kang apinter kang bodho miwah kang luhur,
kang asor lan kang malarat,
tanapi manungsa sugih.

Ulama miwah maksiyat,
wong kang kendel tanapi wong kang jirih,
durjana bobotoh kaum,
lanang wadon pan padha,
panitiking manungsa wawatekipun,
apa dene wong kang nyata,
ing pangawruh kang wus pasthi.

Tinitik ing solah bawa,
muna-muni ing laku lawan linggih,
iku panengeran agung,
winawas ginrahita,
pramilane ing wong kuna-kuna iku,
yen amawas ing sujanma,
datan amindho-gaweni.

Ginulang sadina-dina,
wiwekane mindeng basa basuki,
ujubriya kibiripun,
sumungah tan kanggonan,
mung sumendhe ing karsanira Hyeng Agung,
ujar sirik kang rineksa,
kautaman ulah-wadi.

Ing mangsa mengko pan arang,
kang katemu ing basa kang basuki,
ingkang lumrah wong punika,
drengki drohi lan dora,
iren meren panasten dahwen kumingsung,
opene nora pasaja,
jahil muthakil mbesiwit.

Alaning liyan denandhar,
ing beciking liyan dipunsimpeni,
becik dhewe ginunggung,
kinarya pasamuwan,
nora ngrasa alane dhewe ngendhukur,
wong kang mangkono wateknya,
nora pantes denpedhaki.

Iku wong durbala murka,
nora nana mareme ing jro ati,
sabarang karepanipun,
nandya wisa katekan,
karepane nora marem saya mbanjur,
luamah lawan amarah,
iku ingkang dentutwuri

Ing sabarang tingkah pola,
yen angucap tanapi lamun linggih,
sungkan kasor ambegipun,
pan lumuh kaungkulan,
ing sujanma pangrasane dhewekipun,
pan nora ana kang amadha,
angrasa luhur pribadi.

Aja nedya katempelan,
ing wawatek kang tan pantes ing budi,
watek rusuh nora urus,
tunggal lawan manungsa,
dipun sami karya labuhan kang patut,
darapon dadi tuladha,
tinuta ing wuri-wuri.

Aja lonyo lemer genjah,
angrong-pasanakan nyumur gumuling,
ambuntut-arit puniku,
watekan tan raharja,
pan wong lonyo nora kena dipunetut,
monyar-manyir tan antepan,
dene lemeran puniki.

Para-penginan tegesnya,
genjeh iku cecegan barang kardi,
angrong-pasanak liripun,
remen olah miruda,
mring rabine sadulur miwah ing batur,
mring sanak myang pasanakan,
sok senenga denramuhi.

Nyumur gumuling tegesnya,
ambelawah datan duwe wewadi,
nora kena rubung-rubung,
wewadine kang wutah,
mbuntut-arit punika pracekanipun,
abener ing pangarepan,
nanging nggarethel ing wuri.

Sabarang kang dipunucap,
nora wurung amrih oleh pribadi,
iku labuhan tan patut,
aja anedya nulad,
ing wateking nenem prakara puniku,
sayogyane ngupayaa,
lir mas tumimbul ing warih.

Serat Wulangreh Pupuh Gambuh

Serat Wulangreh ana 13 pupuh tembang kang isine yaiku tembang Dhandhanggula 8 pada, Kinanthi 16 pada, Gambuh 17 pada, Pangkur 17 pada, Maskumambang 34 pada, Megatruh 17 pada, Durma 12 pada, Wirangrong 21 pada, Pucung 23 pada, Mijil 26 pada, Asmarandana 28 pada, Sinom 33 pada, lan Girisa 25 pada. Dene isine serat Wulangreh pupuh Gambuh iku mujudake pepacuh/larangan nindakaken piawon/kejahatan. Dene pupuh Gambuh jangkepe kaya ing ngisor iki :

G A M B U H

Sekar gambuh ping catur,
kang cinatur polah kang kelantur,
tanpa tutur katula-tula katali,
kadaluwarsa katutuh
kapatuh pan dadi awon.

Aja nganti kebanjur,
barang polah ingkang nora jujur,
yen kebanjur kojur sayekti tan becik,
becik ngupayaa iku,
pitutur ingkang sayektos.

Pitutur bener iku,
sayektine kang iku tiniru,
nadyan metu saking wong sudra papeki,
lamun becik wurukipun,
iku pantes sira anggo.

Ana pocapanipun,
adiguna adigang adigung,
pan adigang kidang adigung pinasti,
adiguna ula iku,
telu pisan mati sampyoh.

Sikidang umbagipun,
angendelaken kebat lumpatipun,
pan si gajah angendelken gung ainggil,
ula ngendelaken iku,
mandine kalamun nyakot.

Iku upamanipun,
aja ngendelaken sira iku,
suteng Nata iya sapa ingkang wani,
iku ambege wong digung,
ing wusana dadi asor.

Adiguna puniku,
ngadelaken kapinteranipun,
samubarang kabisan dipun dheweki,
sapa pinter kaya ingsun,
tugging prana ora injoh.

Ambek adigang iku,
angungasaken kasuranipun,
para tandang candala anyenyampahi,
tinemenan boya purun,
satemah dadi geguyon.

Ing wong urip puniku,
aja nganggo ambek kang tetelu,
anganggoa rereh ririh ngatiati,
den kawang-kawang barang laku,
den waskitha solahing wong.

Dene katelu iku,
si kidang suka ing patinipun,
pan si gajah alena patinireki,
si ula ing patinipun,
ngendelken upase mandos.

Tetelu nora patut,
yen tiniru mapan dadi luput,
titikane wong anom kurang wewadi,
bungah akeh wong kang ngunggung,
wekasane kajalomprong.

Yen wong anom puniku,
kakehan panggunggung dadi kumprung,
pengung bingung wekasane pan angoling,
yen den gunggung muncu-muncu,
kaya wudun meh mecothot.

Ing wong kang padha nggunggung,
mung sepele iku pamrihipun,
mung warege wadhuk klimising lathi,
lan telese gondhangipun,
reruba alaning uwong.

Amrih pareka iku,
yen wus kanggep nuli gawe umuk,
pan wong akeh sayektine padha wedi,
tan wurung tampa pisungsung,
adol sanggup sakehing wong.

Yen wong mangkono iku,
nora pantes cedhak mring wong agung,
nora wurung anuntun panggawe juti,
nanging ana pantesipun,
wong mangkono didhedheplok.

Aja kakehan sanggup,
durung weruh tuture agupruk,
tutur nempil panganggepe wruh pribadi,
pangrasane keh wong nggunggung,
kang wus weruh amelengos.

Aja nganggo sireku,
kalakuwan kang mangkono iku,
nora wurung tinitenen den cireni,
mring pawong sanak sadulur,
nora nana kang pitados.

SERAT WULANGREH PUPUH PANGKUR

Serat Wulangreh anggitanipun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana IV,

pupuh Pangkur wonten 17 pada, kados ing ngandhap punika:

 

Kang sekar pangkur winarna,
lalabuhan kang kanggo wong ngaurip,
ala lan becik puniku,
prayoga kawruhana,
adat waton puniku dipunkadulu,
miwah ingkang tata krama,
den kaesthi siyang ratri.

Duduga lawan prayoga,
myang watara riringa awya lali,
iku parabot satuhu,
tan kena tininggala,
tangi lungguh angadeg tuwin lumaku,
angucap meneng anendra,
duga-duga nora kari.

Miwah ing sabarang karya,
ing prakara gedhe kalawan cilik,
papat iku datan kantun,
kanggo sadina-dina,
rina wengi nagara muwah ing dhusun,
kabeh kang padha ambegan,
papat iku nora kari.

Kalamaun ana manungsa,
anyinggahi dugi lawan prayogi,
iku watake tan patut,
awor lawan wong kathah,
wong degsura ndaludur tan wruh ing edur,
aja sira pedhak-pedhak,
nora wurung neniwasi.

Mapan wateke manungsa,
pan katemu ing laku lawan linggih,
solah muna-muninipun,
pan dadya panengeran,
kang apinter kang bodho miwah kang luhur,
kang asor lan kang malarat,
tanapi manungsa sugih.

Ulama miwah maksiyat,
wong kang kendel tanapi wong kang jirih,
durjana bobotoh kaum,
lanang wadon pan padha,
panitiking manungsa wawatekipun,
apa dene wong kang nyata,
ing pangawruh kang wus pasthi.

Tinitik ing solah bawa,
muna-muni ing laku lawan linggih,
iku panengeran agung,
winawas ginrahita,
pramilane ing wong kuna-kuna iku,
yen amawas ing sujanma,
datan amindho-gaweni.

Ginulang sadina-dina,
wiwekane mindeng basa basuki,
ujubriya kibiripun,
sumungah tan kanggonan,
mung sumendhe ing karsanira Hyeng Agung,
ujar sirik kang rineksa,
kautaman ulah-wadi.

Ing mangsa mengko pan arang,
kang katemu ing basa kang basuki,
ingkang lumrah wong punika,
drengki drohi lan dora,
iren meren panasten dahwen kumingsung,
opene nora pasaja,
jahil muthakil mbesiwit.

Alaning liyan denandhar,
ing beciking liyan dipunsimpeni,
becik dhewe ginunggung,
kinarya pasamuwan,
nora ngrasa alane dhewe ngendhukur,
wong kang mangkono wateknya,
nora pantes denpedhaki.

Iku wong durbala murka,
nora nana mareme ing jro ati,
sabarang karepanipun,
nandya wisa katekan,
karepane nora marem saya mbanjur,
luamah lawan amarah,
iku ingkang dentutwuri

Ing sabarang tingkah pola,
yen angucap tanapi lamun linggih,
sungkan kasor ambegipun,
pan lumuh kaungkulan,
ing sujanma pangrasane dhewekipun,
pan nora ana kang amadha,
angrasa luhur pribadi.

Aja nedya katempelan,
ing wawatek kang tan pantes ing budi,
watek rusuh nora urus,
tunggal lawan manungsa,
dipun sami karya labuhan kang patut,
darapon dadi tuladha,
tinuta ing wuri-wuri.

Aja lonyo lemer genjah,
angrong-pasanakan nyumur gumuling,
ambuntut-arit puniku,
watekan tan raharja,
pan wong lonyo nora kena dipunetut,
monyar-manyir tan antepan,
dene lemeran puniki.

Para-penginan tegesnya,
genjeh iku cecegan barang kardi,
angrong-pasanak liripun,
remen olah miruda,
mring rabine sadulur miwah ing batur,
mring sanak myang pasanakan,
sok senenga denramuhi.

Nyumur gumuling tegesnya,
ambelawah datan duwe wewadi,
nora kena rubung-rubung,
wewadine kang wutah,
mbuntut-arit punika pracekanipun,
abener ing pangarepan,
nanging nggarethel ing wuri.

Sabarang kang dipunucap,
nora wurung amrih oleh pribadi,
iku labuhan tan patut,
aja anedya nulad,
ing wateking nenem prakara puniku,
sayogyane ngupayaa,
lir mas tumimbul ing warih.

CA dan TJ

Carakan Anyar lan Tuladha Jejeg
seratan Jawi ing ngandhap ngginakaken aksara Jawi Carakan Anyar

꧚ꦐꦐꦃꦁꦶꦼꦕꦺꦈꦼꦻꦀ꧂ꦄꦏꦶ꧋

ꦅꦸꦅꦸꦺꦑꦻꦁꦟꦅꦸꦅꦸꦃꦸꦊ꧋

ꦀꦏꦸꦼꦀꦆꦶꦊꦈꦶꦆꦚꦺꦁꦕ꧋

ꦉꦸꦊꦸꦆꦞꦶꦇꦁꦘꦷꦁꦊꦶꦇꦁꦿ

ꦺꦍꦁꦤꦏꦞꦼꦉꦸꦈꦶꦾꦐꦏꦞꦼ꧋

ꦺꦍꦁꦔꦺꦓꦉꦔꦺꦓꦉꦘꦉꦼꦄꦸꦼ꧋

ꦆꦁꦘꦷꦁꦆꦶꦁꦸꦏꦥꦇꦔꦽꦆ꧚

  Seratan Jawi ngandhap menika ngginakaken font Tuladha Jejeg ingkang sampun mlebet unicode

   ꧋ꦒꦒꦫꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦺꦴꦲꦏꦿꦩꦶ꧈

   ꦢꦸꦢꦸꦧꦤ꧀ꦝꦢꦸꦢꦸꦫꦸꦥ꧈

   ꦲꦩꦸꦁꦲꦠꦶꦥꦮꦶꦠꦤ꧀ꦤꦺ꧈

   ꦭꦸꦥꦸꦠ꧀ꦥꦶꦱꦤ꧀ꦏꦼꦤꦥꦶꦱꦤ꧀

   ꦪꦺꦤ꧀ꦒꦩ꧀ꦥꦁꦭꦸꦮꦶꦃꦒꦩ꧀ꦥꦁ꧈

   ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦔꦺꦭ꧀ꦏꦭꦁꦏꦸꦁ꧈

   ꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤꦠꦶꦤꦸꦩ꧀ꦧꦱ꧀ꦲꦂꦠ꧉

fonta unicode aksara Jawa

Beberapa postingan dokumen huruf Jawa terdahulu di blog ini menggunakan font aksara Jawa yang bernama Carakan Anyar, sehingga ketika komputer terinstall font Tuladha Jejeg berakibat tampilan huruf Jawa akan acak-acakan dan tidak terbaca dengan benar.

Tuladha Jejeg adalah sebuah fonta Unicode aksara Jawa. Tuladha Jejeg menggunakan lebar goresan karakter yang bervariasi (tebal-tipis) dengan serif di beberapa glif. Tuladha Jejeg sudah support di open office dan browser mozilla firefox versi 11 ke atas.
Situs lengkapnya silahkan kunjungi : https://sites.google.com/site/jawaunicode/

Berikut ini adalah contoh kalimat yang ditulis dengan Tuladha Jejeg

ꦱꦼꦤꦼꦁꦗꦮ
꧋ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸꦲꦶꦏꦸꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦏꦤ꧀ꦛꦶꦭꦏꦸ꧉

꧋ꦧꦶꦱꦤꦺꦏ꧀ꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦧꦶꦱꦩꦕꦭꦤ꧀ꦤꦸꦭꦶꦱ꧀ꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮꦲꦶꦏꦸꦲꦩꦂꦒ

ꦒꦼ꧒ꦩ꧀ꦭꦏꦸꦱꦶꦤꦲꦸ꧉

꧋ꦲꦪꦺꦴ꧈ꦮꦤꦶꦲꦺꦴꦫꦱꦶꦤꦲꦸꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ꧉

ꦱꦸꦒꦼꦁꦚꦺꦴꦧꦶ

ꦩꦠꦸꦂꦤꦸꦮꦸꦤ꧀

Situs web Aksara Jawa Ajisaka

Pårå Sutrêsnå, kadós sampún kawuningan bilih rikålå tanggal 1 Oktober 2009 Aksårå Jawi utawi Carakan sampún rêsmi kadhaftar ing The Unicode Consortium Vèrsi 5.2 ugi pikantúk pangêsahan Standard ISO-IEC 10646.
Wiwit sak-menikå Carakan sampun dadós pérangan ing babagan Sistêm Operasi Komputer sak-donyå.

kapethik saking : http://www.adjisaka.com/

Unicode Aksara Jawa

Aksara Jawa (Hanacaraka/Carakan) adalah aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, yaitu bahasa asli salah satu kelompok masyarakat penghuni Pulau Jawa. Aksara Jawa adalah turunan dari aksara Brahmi kuno dari India, sehingga aksara Jawa memiliki banyak kemiripan dengan aksara-aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Aksara Jawa juga digunakan untuk menulis Sanskerta, Jawa Kuna, dan menyalin aksara Kawi, serta menulis bahasa Sunda dan Sasak.

Aksara Jawa sudah terdaftar di Unicode Standard versi 5.2 dengan titik kode A980 sampai A9DF.

selengkapnya bisa dibaca di: https://sites.google.com/site/jawaunicode/