SERAT WULANGREH


Serat Wulangreh kaanggit dening Kanjeng Susuhunan Pakubuwana IV. Serat Wulangreh karampungaken nalika tanggal 19 Besar dinten Ahad Kliwon tahun Dal, 1735, mangsa kawolu, windu Sancaya, wuku Sungsang.

Serat Wulangreh kadhapuk saking tembang Dhandhanggula 8 pada, Kinanthi 16 pada, Gambuh 17 pada, Pangkur 17 pada, Maskumambang 34 pada, Megatruh 17 pada, Durma 12 pada, Wirangrong 27 pada, Pucung 23 pada, Mijil 26 pada, Asmaradana 28 pada, Sinom 33 pada lan Girisa 25 pada.

Saperangan pada saking pupuh tembang  Serat Wulangreh:

  1. DHANDHANGGULA (wosipun bab tiyang gesang kedah ngudi kawruh)

Pamedhare wasitaning ati

Cumanthaka aniru pujangga

Dhahat mudha ing batine

Nanging kedah ginunggung

Datan wruh yen akeh ngesemi

Ameksa angrumpaka

Basa kang kalantur

Tutur kang katula-tula

Tinalaten rinuruh kalawan ririh

Mrih padhanging sasmita

2. KINANTHI (wosipun bab lampah dhateng saening tumindak)

Padha gulangen ing kalbu

Ing sasmita amrih lantip

Aja pijer mangan nendra

Ing kaprawiran den kaesthi

Pesunen sariranira

Cegahen dhahar lan guling

3. GAMBUH (wosipun bab pepacuh nindakaken piawon)

Sekar Gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula-tula katali

Kadaluwarsa katutuh

Kapatuh pan dadi awon

4. PANGKUR (wosipun bab awon saenipun lelampahan punika, sampun     katitik wonten tumindakipun)

Kang sekar Pangkur kang winarna

Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip

Ala lan becik punika

Prayoga kawurhana

Adat waton punika dipun kadulu

Miwah ta ing tatakrama

Den kaesthi ing siyang ratri

5. MASKUMAMBANG (wosipun bab sesembahan ingkang wajib sinembah)

Nadyan silih bapa biyung kaki nini

Sadulur myang sanak

Kalamun muruk tan becik

Nora pantes yen dennuta

6. MEGATRUH (wosipun bab kautamaning tiyang ngawula)

Wong ngawula ing Ratu luwih pekewuh

Nora kena mingrang-mingring

Kudu mantep sartanipun

Setya tuhu marang Gusti

Dipun miturut sapakon

7. DURMA (wosipun bab pepacuh sampun ngantos maoni tuwin ndhuwuk piawoning sanes)

Dipun sami ambanting sariranira

Cegah dhahar lan guling

Darapon sudaa

Nepsu kang ngambra-ambra

Rerema ing tyasingreki

Dadi sabarang

Karsanira lestari

8. WIRANGRONG (wosing bab pangatos-atos ing pangandikan tuwin milih pawong mitra)

Den samya marsudeng budi

Wiweka dipunwaspaos

Aja dumeh bias bias muwus

Yen tanpantes ugi

Sanadyan mung sakecap

Yen tanpantes prenahira

9. PUCUNG (wosipun bab pepenget tumrap tumindak tuwin rukuning pasedherekan)

Ewuh temen babo wong urip puniki

Apan nora kena

Kinira-kira ing budi

Arang mantep wijiling basa raharja

10. MIJIL (wosipun bab awon saning narimah utawi boten narimah)

Poma kaki padha dipun eling

Ing pituturingong

Sira uga satriya arane

Kudu anteng jatmika ing budi

Ruruh sarwa wasis

Samubarangipun

11. ASMARADANA (wosipun bab wewarah tumindakipun punggawaning praja)

Padha netepana ugi

Kabeh prentahing sarak

Terusna lair batine

Slat limang wektu uga

Tan kena tininggala

Sapa tinggal dadi gabug

Yen misih remen neng praja

12. SINOM (wosipun bab tuladhaning gegayuhan)

Ambeke kang wus utama

Tan ngendhak gunaning janmi

Amiguna ing aguna

Sasolahe kudu bathi

Pintere den alingi

Bodhone dinekek ngayun

Pamrihe den inaa

Mring padha-padhaning janmi

Suka bungah den ina sapadha-padha

13. GIRISA (wosing bab wewaler tuwin pandonga dhateng para putra)

Anak putu den estokna

Warah wuruke si bapa

Aja na ingkang sembrana

Marang wuruke wong tuwa

Ing lair batin den bisa

Anganggo wuruking bapa

Ing tyas den padha santosa

Teguhena jroning nala

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s