Carita Wayang

Rama Tambak

Sasampunipun  Subali gugur, kerajaan Guwa Kiskendha dipunpasrahaken dhateng Sugriwa. Wiwit punika Sri Rama lajeng nyusun kekiyatan kanthi bantuan Sugriwa. Saderengipun Sri Rama ngutus duta inggih punika Anoman, saperlu nyuwun wangsulipun Dewi Sinta. Nanging saderengipun pepanggihan kaliyan Rahwana, Anoman manggihi Dewi Sinta saperlu ngaturaken kalpika paringanipun Sri Rama. Saupami dipunangge Dewi Sinta pas ateges Dewi Sinta taksih suci, nanging menawi boten pas ateges Dewi Sinta sampun boten suci malih. Pranyata kalpika kalawau pas dipunangge, ateges Dewi Sinta taksih suci. Salajengipun Anoman pados cara supados saged pepanggihan langsung kaliyan Rahwana. Anoman lajeng ngobrak – abrik taman Argasoka saengga dipunrangket dipundhepaken/dipunsowanaken wonten ngarsanipun Rahwana. Anoman nyuwun supados Rahwana mangsulaken Dewi Sinta, nanging Rahwana puguh boten purun kepara badhe dipuntohi ngantos pecahing jaja wutahing ludira. Anoman lajeng dipunbesmi wonten tengah alun – alun. Ananging Anoman saged uwal saking bebaya, kepara malah ngorak – ngarik latuning geni saengga ngobong sakukuban kerajaan Ngalengkadiraja amung sisa griyanipun Togog lan Bilung ingkang sampun maringi toya dhateng Anoman saderengipun dipunbesmi.

Anoman wangsul, sowan dhateng Sri Rama lan nyariyosaken sedaya kedadosan kalawau. Sri Rama pitados bilih kasucianipun Dewi Sinta taksih kajagi, pramila mantep “sadumuk bathuk sanyari bumi”.  Kanthi pambiyantunipun para prajurit wanara, Sri Rama tumuju dhateng Alengka diraja. Sri Rama bingung amargi wonten samudra ingkang ngalang – alangi sedyanipun tumuju dhateng Alengka diraja. Sri Rama boten saged ngendhaleni emosinipun  tanpa menggalih lajeng nglepasaken jemparing Guwa Wijaya sanalika samodra dados umob damel gendra isining samodra.

Dewa Baruna lajeng manggihi Sri Rama

Dewa Baruna : “Ngger dadi titah kuwi aja grusa – grusu, aja gawe sengsaraning titah liya   kang tanpa dosa, aja cupet nalarmu kudu mbok petung dhisik!”

Sri Rama : “Dhuh Pukulun, nyuwun agunging pangaksama, amargi kawula bingung badhe tumindak kados pundi?”

Dewa Baruna : “Ngene bae Ngger, Sira gawea bendungan kanggo dalane prajuritmu menyang Alngkadirja”

Sri Rama : “Kados pundi prajurit kula saged damel bendungan utawi nambak samodra menika? Amargi prajurit kula kethek boten saged nyilem?”

Dewa Baruna : “Sira ora susah kuwatir, mengko takwenehi bantuan prajurit kethek sing bisa nyilem menyang dhasaring samodra. Nanging mengko sira aja kaget karo wujude prajurit kethek saka bantuanku, amarga wujude sirah werna –werna jumbuh karo saanane kewan samodra”.

Sri Rama : “Menawi mekaten matur nembah nuwun Pukulun lan nyuwun tambahing pangestu”.

Pembangunan bendungan (tambak) tumuli kawiwitan. Anggenipun mbangun ngantos pinten – pinten candra. Nalika meh dumugi Ngalengkadiraja bendungan jebol, pondhasi longsor. Sri Rama lajeng utusan Anoman nlesih kedadosan punika. Anoman lajeng utusan kapi Yuyu Ringking (kethek asirah yuyu) nyilem dhasaring samodra. Pranyata wonten ingkang ngrusak bendungan inggih punika prajurit  raseksa asesirah diyu utusanipun Prabu Rahwana kanthi nama Yuyu Rumpung. Lajeng tuwuh perang tanding antawis Yuyu Rumpung lumawan kapi Yuyu Ringking. Kapi yuyu Ringking kawon lajeng matur kalih Anoman pados cara supados Yuyu Rumpung medal saking dhasaring samodra. Anoman utusan kapi yuyu Ringking nantang Yuyu Rumpung. Amargi kebrongot, Yuyu Rumpung medal saking dhasaring samodra, ngetingal ing lumahing samodra. Saking angkasa Anoman banjur namani yuyu Rumpung ngangge gunung ingkang sampun disiyapaken  saderengipun. Sirahipun Yuyu Rumpung pecah, Yuyu Rumpung nemahi tiwas.

Pungkasanipun pedamelan bangun bendungan / tambak  rampung dumugi kerajaan Alengkadiraja.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s